Dosedanji razvoj Univerzum Minerva®

Izobraževalno razvojni zavod Univerzum Minerva je bil ustanovljen 22. septembra 2005 s strani Študentske organizacije univerze v Mariboru in Študentskega izobraževalnega društva ViVa. Najprej smo uredili vse potrebne osnovne pogoje za nemoteno delovanje nakar je zavod naznanil svoje delovanje širši javnosti 10. januarja 2006, ko je v sodelovanju z Britanskim svetom (British Council) izvedel prvi projekt.

Za vsak podjem sta odločilni prvi dve leti delovanja, saj se takrat v največji meri jasno pokaže ali okolje sprejema podjem in njegove storitve ali pa jih zavrača. Zaradi tega znanega dejstva smo dali na tržišče najprej storitve pri katerih je bilo opaziti najmanjšo konkurenco in, ki so bile med študenti in mladimi glede na letni čas najbolj zaželene. Najprej smo tako začeli ponujati znanja in veščine, ki jih ne poučujejo na Univerzi v Mariboru, a je usvojitev le teh za posameznika zelo koristna, če že ne nujno potrebna, ter nudenje storitev glede priprav na zagovor diplome, se pravi učenje za predstavitev zaključnih nalog ter njihovo oblikovanje, lektoriranje ter pripravo prezentacij diplomskih in seminarskih nalog. Sledilo je »sidranje« Zavoda v okolju, kar je bilo ob začetku študijskega leta 2006/07, ko je Univerzum Minerva začel aktivno in z novimi pristopi usmerjenimi k uporabniku ponujati in tržiti tečaje tujih jezikov in računalništva. Pri prodoru teh storitev je moral Zavod počakati na pravi čas za promocijo in se do takrat ustrezno prostorsko in kadrovsko razviti, kar je naznanil ob praznovanju drugega rojstnega dne, ki predstavlja pomemben mejnik v razvoju Univerzum Minerva.

Z drugim rojstnim dnem smo namreč jasno začrtali našo vizijo razvoja ter poslanstvo organizacije ter pripravili za uporabnike še številne dodatne izobraževalne dejavnosti oz. storitve. V letu 2007 smo na Univerzum Minerva:  pričeli s sodobnim e-izobraževanjem oz. študijem na daljavo; pridobili novo korporativno podobo Univerzum Minerva;  postavili portal www.umi.si s koristnimi informacijami; pravno dodelali akte, ki celovito urejajo izvajanje dejavnosti Univerzum Minerva; izvedli prijavo programov na občinski in državni ravni;  prodrli v srednje šole kot izvajalci obveznih izbirnih vsebin za kar smo pridobili dovoljenje Urada za šolstvo RS;  pripravili vse potrebno za pričetek izvajanj formalnih preverjanj znanja za tuje jezike; pričeli z aktivnim trženjem naših storitev podjetjem; razširili ponudbo storitev ter programov;  utrdili stike z obstoječimi nevladnimi organizacijami na regionalnem, nacionalnem nivoju in v tujini ter z gospodarskimi subjekti v regiji, z namenom povezovanja in sodelovanja ter zaščitili in promovirali naše blagovne znamke.

Uspešno rast smo nadaljevali tudi v letu 2008. Najpomembnejši doseženi kratkoročni cilji in naloge, ki smo jih izvedli v tem letu in omogočajo našo nadaljnjo rast so: povečanje prihodkov naših storitev od fizičnih in pravnih oseb; zagotovili smo formalne pogoje in pričeli s pripravami na državno prvenstvo v pomnjenju, ki se je izvedlo v letu 2009; nadgradili smo sodobno e-izobraževanje oz. študij na daljavo pridobili smo dovoljenja Urada za šolstvo RS za izvajalca obveznih izbirnih vsebin;  utrdili smo korporativno podobo Univerzum Minerva; pričeli z realizacijo projekta bistrium.si in izdelavo video gradiv ter portala za E-inštukcije izvedli smo največ tečajev in delavnic napram preteklim letom; izvedli projekt Festival znanja oz. Energija znanja ob pričetku študijskega leta; dopolnili bazo potrebnih kadrov za izvedbo izobraževanj ter bazo podatkov (podjemi, izobraževalne institucije, študenti…); razširili ponudbo storitev ter programov;  utrdili stike z obstoječimi nevladnimi organizacijami na regionalnem, nacionalnem nivoju in v tujini ter z gospodarskimi subjekti v regiji, z namenom povezovanja in sodelovanja ter se z nakupom najsodobnejše interaktivne table Interwrite s pripadajočo strojno in programsko opremo postavili ob bok najboljšim izobraževalnim organizacijam.

Poleg tekočih zadev, tečajev in storitev, ki so že stalnica v delovanju Univerzum Minerva smo v letu 2009: posvetili energijo še za prijave na evropske razpise. Vzpostavili smo največjo mrežo izobraževalnih organizacij v Sloveniji in se prijavili na razpis za mreženja s projektom MINVOS - Mreža izobraževalnih nevladnih organizacij Sloveniji; pričeli z izvajanjem delavnic s področja tehnik spomina in prenesli najsodobnejša znanja s področja tehnik spomina na 987 ljudi; pričeli z uvajanjem sistema kakovosti za pridobitev certifikata kakovosti NVO, ki ga izdaja Slovenski inštituta za kakovost; podpisali pogodbo z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije glede izvajanja storitev za njihove člane; 19.09.2009 izvedli prvo državno prvenstvo v pomnjenju v Sloveniji z nazivom Memoriada 09, ki je pomemben mejnik v razvoju Univerzum Minerva preko katerega se bo Univerzum Minerva profilirala kot najpomembnejša organizacijo v Sloveniji, ki predaja znanja s področja učenje za učenje oz. se dokazala kot strokovnjak s področja tehnik spomina.

Najpomembnejši doseženi kratkoročni cilji in naloge, ki smo jih izvedli v letu 2010 so: uspešna realizacija projekta Memoriada 2010; Vodenje mreže MINVOS v sodelovanju odličnih konzorcijskih članov, ki so pristopili k projektu;  Izobraževanje kadra za uspešnejšo delovanje Univerzum Minerva – Udeležba na programu CNVOS-a, Vodja NVO; aktivna participacija znotraj CNVOS-a, ki smo jo omogočili skozi izvolitev v svet Zavoda CNVOS; uspešna nadgradnja in izvedba Akcije 1000 pametnih glav v sklopu katere smo namreč po slovenskih šolah, fakultetah in zainteresiranih organizacijah prenesli najsodobnejša znanja s področja tehnik spomina na 987 ljudi (leta 2009) ter 1127 ljudi (do 30.10.2010). Skozi projekt smo tako vzpostavili partnerstva s številnimi šolami in fakultetami, kjer promoviramo Akcijo in so razvidne na spletni strani www.memoriada.eu.